GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w RYMANIU

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Priorytet VII Promocja integracji Społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

 

 

„JESTEŚMY AKTYWNI”

 

IV EDYCJA PARTNERSKIEGO PROJEKTU 2011

 

 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Kolejna edycja projektu systemowego „Jesteśmy aktywni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego trwa!!! Tegoroczni uczestnicy projektu realizują dwa szkolenia zawodowe :

  1. Kurs Pokojowa rozszerzony o kurs pierwszej pomocy przedmedycznej – 8 pań,
  2. Kurs kucharz – garmażer – 10 osób z terenu gminy.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w siedzibie Klubu Seniora „Pod Aniołami” w Rymaniu przy ul. Sportowej, natomiast zajęcia praktyczne odbywały się będą w hotelach powiatu kołobrzeskiego. W ramach obecnej edycji, uczestnicy realizują szkolenia zawodowe oraz uczestniczą w zajęciach z psychologiem, doradcą zawodowym oraz w warsztatach umiejętności wychowawczych.

Podczas trwania projektu wszyscy beneficjenci objęci są ubezpieczeniem NNW oraz wsparciem dochodowym jak również mają opłacone badania lekarza Medycyny Pracy oraz badania sanitarno – epidemiologiczne i korzystają z drobnego poczęstunku podczas zajęć.  Obecnie zakończono postępowanie dotyczące wyłonienia firmy, która zorganizuje dla uczestników   i członków ich rodzin dwudniowy wyjazd integracyjno – poznawczy do Poznania i okolic.  Udział w projekcie jest całkowicie B E Z P Ł A T N Y !!! Uczestnikom życzymy wielu sukcesów oraz wytrwałości w dążeniu do założonego celu, jakim jest zwiększenie integracji społecznej i zawodowej.