Dostęp do informacji publicznych niepublikowanych w BIP

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112, poz. 1198) nakłada na władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

 Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do:

 1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

 2) wglądu do dokumentów urzędowych,

 3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

 

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty(art.15,pkt.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.Dz.U.Nr 112,poz.1198).

Miejsce złożenia dokumentów:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu, ul. Szkolna 7, biuro nr 2 w godzinach pracy ośrodka.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie póżniej niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Pracownicy odpowiedzialni na prowadzenie poszczególnych spraw.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Kolegium Odwoławczego w Koszalinie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku(Dz.U.Nr 112, poz.1198).