Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
    a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
    c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:
Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej: https://bfs.mrips.gov.pl/, w terminie do dnia 15 września 2023 r.

Osoby zainteresowane spełniające warunki prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu do 31.08.2023 r

Ogłoszenie i załączniki znajdują się na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministrarodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednosteksamorzadu-terytorialnego-edycja-2024terytorialnego-edycja-2024


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w RYMANIU


ul. Szkolna 7
78-125 Rymań

NIP: 671-10-43-521
REGON: 003801568

tel. +48 94 358 32 34
fax. +48 94 355 54 70

Adres e-mail: gops@ryman.pl
Strona internetowa: https://gops.ryman.pl
Strona BIP GOPS: https://bipgops.ryman.pl

Konto bankowe GOPS w Rymaniu:
POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE
ODDZIAŁ RYMAŃ
Nr konta: 97 8581 1043 0600 0404 2000 0001


Elektroniczna Skrzynka Podawcza:

ePAUP - kliknij

Adres skrytki nr 1 na ePUAP: /GOPSRyman/domyslna
Adres skrytki nr 2 na ePUAP: /GOPSRyman/SkrytkaESP


UWAGA !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
GMINA RYMAŃ
ul. Szkolna 7
78-125 RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125 RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).


* jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich potrzebuje pomocy
* jeśli wiesz, że w Twojej miejscowości mieszka rodzina, która żyje w ubóstwie
* jeśli masz informacje, iż w sąsiedztwie lub w miejscowości gdzie mieszkasz jest krzywdzone dziecko
* jeśli masz informacje ,iż dziecko pozostawiane jest bez opieki, że jest zaniedbane
* jeśli wiesz, iż osoba w podeszłym wieku nie radzi sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego
* jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny
* jeśli jesteś świadkiem przemocy w swojej rodzinie, w sąsiedztwie lub w szkole
* jeśli masz problem z alkoholem lub z innymi używkami
* jeśli w Twojej rodzinie nadużywa się alkoholu, a Ty nie możesz już z tym dłużej żyć
* jeśli Twój bliski z powodu nadużywania alkoholu zachowuje się w sposób, którego nie akceptujesz
* jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć o chorobie alkoholowej

Przyjdź i Skontaktuj się z Pracownikiem Socjalnym z Twojego Rejonu!