Informacje o projekcie „Jesteśmy Aktywni”

 

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu od marca 2008 do grudnia 2013 roku realizuje projekt systemowy pn.: „Jesteśmy Aktywni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu, a pozostałe Ośrodki Pomocy Społecznej z całego Powiatu pełnią funkcję Partnerów projektu. Instytucją Pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte następujące osoby:

  • długotrwale bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, które są w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • traktowane jako otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym. Osoby z otoczenia mogą występować w projektach wyłącznie w powiązaniu z osobami wymienionymi powyżej. 

Celem projektu jest:

  • rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa funkcjonowania instytucji pomocy społecznej, a także poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Każdego roku grupa chętnych osób będzie brała udział w szkoleniach zawodowych, oraz będzie miała możliwość skorzystać ze wsparcia doradcy zawodowego, psychologa, prawnika. Podczas trwania projektu uczestnicy mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu do miejsc realizacji projektu, jak również zostaną w tym czasie objęte pomocą finansową. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

 

Wszystkie osoby chętne wziąć udział w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu, przy ul. Szkolnej 7 – biuro nr 2.