PROJEKT „JESTEŚMY AKTYWNI”

- edycja 2009

Priorytet VII Promocja integracji Społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

GMINA RYMAŃ I SIEMYŚL

 

Czas trwania projektu:

01.01.2009 – 31.12.2009

 

Środki otrzymane na realizację projektu w roku 2009:

 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYMANIU :

- 60 820,90 PLN (85% środki z EFS),

- 3 577,70 PLN (5 % środki z budżetu państwa),

- 7 155,40 PLN (10 % wkład własny) .

RAZEM : 71 554,00 PLN

 

 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMYŚLU :

- 53 134,35 PLN (85% środki z EFS),

- 3 125,55 PLN (5 % środki z budżetu państwa),

- 6 251,10 PLN (10 % wkład własny)

RAZEM : 62 511,00 PLN

 

Beneficjenci ostateczni projektu:

Kobiety długotrwale bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy, korzystające z Pomocy Społecznej, u których występuje potrzeba ochrony macierzyństwa. Mieszkanki gmin.

 

 

Szkolenia zawodowe realizowane w ramach projektu:

R Y M A Ń:

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z elementami rehabilitacji – 10 osób

S I E M Y Ś L:

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z elementami rehabilitacji -5 osób

 Pokojowa z elementami języka niemieckiego - 4 osoby

 

Dodatkowe wsparcie dla uczestniczek projektu:

R Y M A Ń:

- Warsztaty psychologiczne,

- Warsztaty z doradcą zawodowym

- Wsparcie radcy prawnego

 

S I E M Y Ś L:

- Warsztaty  psychologiczne